alt
Amsterdam
For a critical analysis of great art, choose an essay made by ArtAtSite.

 • alt
  Andriessen
 • alt
  Andriessen
 • alt
  Baat
 • alt
  Guimaraes
 • alt
  Henneman
 • alt
  Heuvelink
 • alt
  Jonk
 • alt
  Makkink
 • alt
  Van der Pant
 • alt
  Reijers
 • alt
  De Witte
 • alt
  Wolkers
Mari Andriessen, Anne Frank, Click for more information

www.artatsite.com:
Vorm
Een klein kunstwerk van een meisje die met heldere ogen aandachtig naar de wolken en sterren kijkt. Dit was immers het weinige dat voor Anne Frank mogelijk was. De directheid wordt vergroot omdat de ooghoogte van de kijker en het meisje hetzelfde is. In de lange haren zie ik enige gelijkenis met de afbeeldingen die ik van haar ken.
Het kunstwerk roept bij mij veel vragen op; waarom is de jurk vormeloos, heeft ze haar benen zo netjes naast elkaar? De reden waarom de hand achterop de rug wordt gedragen is mij onduidelijk. De betekenis van deze houding is mij onbekend.

Materiaal
Het is mooi dat dit jonge meisje in het stevige brons is uitgevoerd.
Maar een techniek met kleiige plakken past naar mijn gevoel niet bij de duidelijke en transparante taal van Anne Frank.

Locatie
Het beeldje staat dichtbij het Anne Frank-Huis en langs een drukke straat. Het wordt continu omringt door grote hoeveelheden mensen.

Impact
Het kunstwerk is een hoopvol teken; een jong eerlijk meisje met een menslievend schrift tegenover een alomvattend kwaad. En haar tekst is internationaal befaamd. Je ziet aan de toeristen dat ze rustig wachten en daarna gretig op de foto gaan.

Betekenis
Het beeld roept associaties op met een belangrijk hoopgevend persoon in onze geschiedenis. Het kunstwerk verwijst naar Anne Frank. Daarom is het een belangrijk kunstwerk.
Het is niet de vom of de techniek die het werk tot een belangrijk kunstwerk maakt.

Translation
www.artatsite.com:
Shape
This small artwork of a girl who looks intently with bright eyes to the clouds and stars. This was, after all, the little that was possible for Anne Frank. The immediacy is increased because the eye level of the viewer and the girl are the same. In the long hair I see some similarity with the images that I know of her.
The artwork makes me question; why is dress shapeless, why is holding her legs so nicely together? The reason why the arm is worn on the back is unclear to me. The expressed emotion in this attitude is unknown to me.

Material
It is nice that this young girl is expressed in solid bronze.
But a technique of clayey paste doesn't fits in my opinion to the clear and transparent language of Anne Frank.

Location
The statue is standing near the Anne Frank-House and along a busy street. It is surrounded by large numbers of people continuously.

Impact
The artwork is a hopeful sign; a fair young girl with a large-hearted writing stands still against a comprehensive harm. And its text is internationally renowned. You can see tourists who are waiting quietly and then eagerly take a picture.

Meaning
The image evokes associations with a major hopeful person in our history. The artwork refers to Anne Frank. Therefore, it is an important work of art.
It is not the form or the technique which makes the work to an important work of art.
Mari Andriessen, De Dokwerker, Click for more information

www.artatsite.com:
Vorm
Het kunstwerk is een meesterwerk en een belangrijk monument. Het beeld roept bij mij sterke gevoelens op van onverschrokkenheid, spontaniteit, eerlijkheid, saamhorigheid. We zien een man met een stevig postuur en sterke armen die uit de mouwen steken. De man staat stevig met de benen iets uit elkaar. Het beeld staat op een hoog voetstuk. De man draagt een vormeloze pet en trui. De blijk is ernstig en de kin naar voren gestoken.

Materiaal
Het zonlicht geeft een zachte weerkaatsing op het stevige brons. De kleur past bij de roet- en olievlekken die waarschijnlijk op de kleding zou hebben gezeten van de dokwerker uit de realiteit.

Locatie
Het monument staat onder bomen op een groot plein dat omringt is door drie synagoges en woningen waar vroeger veel joden woonden. Deze plek biedt alles om de impact van dit beeld voelbaar te maken.

Impact
Het beeld is decennia later nog steeds springlevend en heeft niet aan betekenis en functie ingeboet.

Betekenis
Het Amsterdamse verzet heeft bestaan. Daar is dit beeld een belichaming van. Tegelijk is dit beeld een appel om in verzet te komen bij onrecht. Wellicht had het kunstwerk een detail hebben kunnen bevatten waaruit opgemaakt kon worden dat het verzet ook (of juist: vaak) onvoldoende is geweest.

Translation
www.artatsite.com:
Shape
The artwork is a masterpiece and an important monument. The evokes me strong feelings of boldness, spontaneity, honesty, solidarity. We see a man with a solid fiture build and strong arms with sleeves rolled up. The man stands firm with the legs slightly apart. It stands on a high pedestal. The man is wearing a shapeless hat and sweater. The expression is serious and the chin is thrust forward.

Material
The sunlight gives a gentle reflection on the solid bronze. The color matches the soot and oil spots that probably would have sat on the clothes of the docker from reality.

Location
The monument stands among trees on a large square surrounded by three synagogues and homes where once lived many Jews. This place offers everything to feel the impact of the artwork.

Impact
After decades the statue is still strong and did not lose any of its meaning and function.

Meaning
Resistance in Amsterdam existed. This artwork is an embodiment of it. At the same time is appeals to stand up in case of injustice.
Maybe hhe artwork could have a detail to infer that the resistance also (or: often) has been insufficient in many cases.
Jan de Baat, Amsterdam Dankt Zijn Canadezen, Click for more information

www.artatsite.com:
Shape
A line that almost coquettish tends sideways, then speeds up and turns around the axis, changes from vertical to horizontal moving , than returns and firmly holds a volume, makes a caper just before slowly moving loosely in the wind. In short, a lovely line full expression, power and elegance. It seems to me that the artist follows the movements of the man who are celebrated by this work: Canadians who liberated Amsterdam. The experiences of these liberators must have had delays, accelerations, euphoria and also a farewell.

Material
The material is as honest as can be: metal without any finish. This makes the image honest and pure.

Location
When driving through a stately boulevard with a green belt, the route follows a curve and leads onto this gem in a small park. If the curve would fail, the location would have been monumental and would the impact of the image thus have been greater. This location fits well with the meaning of the statue. Everyone remembers the images of our liberators that drove into our cities; packed with 'ordinary' celebrating people, flags and the fresh green of spring. This could just as well been in the Apollolaan.

Impact
I wonder what the role of the artwork is during the commemorations of war and peace. I also wonder how much a non-skilled in art will understand of the significance of the artwork.

Meaning
The artwork refers to the liberation and the first moment of happiness. If it had also been the intention to commemorate the impact of liberation, there would have been made a more monumental artwork.

Compared with other works
One of the most classic works in honor of the conqueror is a monument like Porta Sempione by Luigi Cagnola (Milan, picture 1, more information). The monumentality is enforced by the size, the experience of being tiny when moving underneath the monument, the use of sustainable materials, the ascending lines that end up onto classic images of warriors of the highest rank that move themselves with horses.
Forming together a column by perfect circles laying portrait and landscape and perfect spherical elements in between: Fontana Camerlata by Mario Cesare Cattaneo (Milan, picture 2, more information). Together with additional elements, the may have meanings like remembrance, positivity, strength, pride. The meanings are so general that it can be interpreted and made concrete in many ways.
My impression is that a work like Monumento Resistenza by Anna Praxmayer (Milan, picture 3, more information) with a person and birds, has impact on people who are less familiar with art. This is because the work has some recognizable elements which meanings to be assigned like: running, raised hands, looking up, long hair, birds flying to all directions. This artwork rather expresses a personal or a national victory.
Because of the use of modern and colorful materials in Wonderline by Francesco Roggero (Milan, picture 4, more information) the artwork relates to an enjoyable recent event. Because of choice of the bright colors, the limited durability of the material, the reference to practical items like a sail, this artwork refers rather to mundane than to essential topics.
at at site
at at site
at at site
at at site
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Rimon Guimaraes, Mural, Click for more information

www.artatsite.com:
Vorm
De muurschildering is direct leesbaar door heldere lijnen. Het werk intrigeert. Een hand is het handvat voor verder lezen. Een buik en benen worden daarna ontdekt. Dan moet er ook een gezicht zijn; jah! De kleuren van het gezicht lijken iets pastel. De muurschildering volgt en vult de gehele zijgevel.

Materiaal
De muurschildering heeft een duidelijke structuur en ontelbaar veel details die pas blijken na heel goed kijken. Tussen de horizontale kleurvlakken zijn er smalle nuanceringen en speelse lijnen. In het lijf staan grappige details als een blauwe zon, bloemen en een soort landschap.

Locatie
Ik kijk altijd naar dit kunstwerk vanaf de drukke rotonde naar de heldere kleuren in dit randgebiedje van de stad. Impact
Het kunstwerk maakt vrolijk, stevig en zacht. De felle primaire kleuren zijn vrolijk. De verzadigde kleuren zijn stevig. De pasteltinten zijn zacht.
De figuur heeft lange haren en slanke armen en benen. De romp kan zowel mannelijk als vrouwelijk zijn. De figuur is androgien, ietsje meer vrouwelijk dan mannelijk.

Betekenis
In een rafelrandje van de stad brengt Ramareas vrolijkheid, zachtheid en humor. Dit is een belangrijk kunstwerk.

Translation
www.artatsite.com:
Shape
The mural is directly readable because of the clear lines. The work is intriguing. A hand is the handle for further reading. Then a belly and legs are detected. There must also be a face; yeah! The colors of the face appear slightly pastel. The mural follows and fills the entire facade.

Material
The mural has a clear structure and a multitude of details that appear only after very close reading. Between the horizontal colored areas are narrow hues and playful lines. On the body stand details like a blue sun, flowers and a kind landscape.

Location
I always look at the artwork driving across the busy roundabout at the bright colors in this little outskirts of the city.

Impact
The artwork is cheerful, firm and soft. The bright primary colors are cheerful. The saturated colors are solid. Pastel tones are soft.
The figure has long hair and slender arms and legs. The hull can be both male and female. The figure is androgenetic gien, slightly more female than male.

Meaning
Rimon Guimaraes brings joy, gentleness and humor in a frayed edge of the city. This is an important work of art.
Jeroen Henneman, De Schreeuw, meer informatie.

www.artatsite.com:
Vorm
De Schreeuw van Jeroen Henneman heeft een klassieke vorm. Veel kunstwerken laten een dergelijke ruimtelijke lijn zien, ook van een profiel. Bijzonder is dat een groot aantal lijnen met iets verschillend profiel dicht langs elkaar lopen. De lijnen zijn niet allen even treffend, het zwaartepunt is iets te hoog naar mijn gevoel en het beeld lijkt om te vallen.

Materiaal
Het beeld is van gegalvaliseerd staal, heeft een glad oppervlakte en heeft scherpe randen. Om een rauwe emotie uit te drukken had het meer tactiel mogen zijn. Mischien heeft de kunstenaar met de gladheid een behoefte aan veiligheid en stabiliteit willen uitdrukken.

Locatie
Het kunstwerk is geplaatst ter herdenking en dichtbij de plaats van een moord, op een moment dat de maatschappij in angst leeft voor terrorisme.

Impact
Het werk geeft uiting aan een maatschappelijk drama en de behoefte aan veiligheid. Betekenis
Het standbeeld is van grote maatschappelijke betekenis, is een schreeuw om vrede en een aanklacht tegen geweld. Mensen uiten dit zij aan zij, samen als één persoon.

Vergelijking met andere werken
Geen kunstwerk waarmee vergeleken wordt heeft een dergelijke impact.
Een groot aantal kunstwerken zijn in de uitwerking beter geslaagd, zoals De Kus, eveeens van Jeroen Henneman (Amsterdam, zie picture 1, meer informatie).
Het beeld Georg Elser van Ulrich Klages (Berlijn, zie picture 2, meer informatie) en het fontein van Bas Lugthart (Groningen, zie picture 3) hebben opvallend veel gelijkenissen, met het verschil dat zij minder beladen zijn.
Translation:
www.artatsite.com:
Form
The Scream by Jeroen Henneman has a classic shape. Many works show such a line, also as a human profile. Special is that a large number of slightly different profile-lines run closely together. The lines are not all of them quite effective. In my opinion, the centre of the artwork is to high and the artwork seems to fall.
Material
The image is made by galvanic steel, has a smooth surface and has sharp edges. To express a raw emotion this surface could have been more tactile. Maybe the artist chose the smoothness to express a need for security and stability.
Location
The artwork is placed in memory and near the site of a murder, at a time that the society lived in fear of terrorism.

Impact
The work expresses a social drama and the need for safety.
The statue is of great social significance, is a cry for peace and an indictment of violence. People express this side by side, together as being one person.
Compared with other works
The artwork to compare withm, don't have a similar impact.
A large number of works are more successful in elaboration, such as The Kiss also by Jeroen Henneman (Amsterdam, see picture 1 more information).
The statue Georg Elser, by Ulrich Klages (Berlin, see photo 2 more information) and the fountain by Bas Lugthart (Groningen, see picture 3) have striking similarities, with the difference that they are less loaded.
at at site
at at site
at at site
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Otto Heuvelink, Lusvormig Object, meer informatie.

www.artatsite.com:
Vorm
Het werk van Heuvelink is een abstract werk. Een kloeke rechthoekige vorm, draaidt voorzichtig om zijn as, neigt langzam iets omhoog, wordt slanker, en beweegt met kracht terug naar zijn fundament.

Materiaal
Het werk is zorgvuldig gemaakt van een glanzend materiaal met scherpe randen.

Locatie
Het werk staat in de berm tussen twee drukke wegen. Een voet- en fietspad liggen verder weg, zodat het niet goed mogelijk is om dichtbij het werk te komen en er omheen te lopen. Dit is jammer omdat een groot deel van het lijnenspel daarom niet goed zichtbaar is.

Impact
Het werk staat tussen een park en een grote woonwijk. Dit is een omgeving zonder herkenningspunten. Het kunstwerk past in deze omgeving. Het doet een appel op elegantie en zachtheid. De impact had groter mogen zijn door bijvoorbeeld een baken te zijn.

Betekenis
Het kunstwerk wil duidelijk maken dat de zwaartekracht te overwinnen is. Dat er schoonheid kan voorkomen uit de aarde. Het werk heet een Lusvormig Object. Deze naam is neutraal voor een kunstwerk dat het oog streelt. Het werk is naar mijn gevoel bescheiden; het had meer opgericht mogen zijn. Dan zou het kunnen verwijzen naar een bloem.

Vergelijking met andere werken
Het kunstwerk is elegant, maar niet zoals een werk van Jan de Baat (Amsterdam, zie picture 1, meer informatie). Dit werk heeft ook een rijkdom aan betekenissen: dit is een eerbetoon aan onze bevrijders.
In veel opzichten is het werk vergelijkbaar met Skygate van Robert Barr (San Francisco, zie picture 2, meer informatie). Dit werk is evenwel ruwer afgewerkt. De lijn is niet altijd op spanning. Het werk verwijst naar de wind, de zeilen, de golven en daarmee naar de achterliggende haven.
Het werk is nauwelijks vergelijkbaar met Pyramide van Josef Erben (Berlijn, zie picture 3, meer informatie). Meer van de kracht, het zelfvertouwen en de ruimtelijkheid had het Lusvormig Object mogen hebben.
Een ander werk met aanvullende kwaliteiten is The Arch van Lon Pennock (Amsterdam, zie foto 4, meer informatie). Dit werk heet welkom, is een herkeningspunt maar mist de fijnzinnigheid van de Lus.

Translation
www.artatsite.com:
Shape
The work of Heuvelink is an abstract work. A sturdy rectangular shape draaidt cautious about its axis tends langzam slightly, leaner, and moves back with vigor to his foundation.

Material
The work is carefully made of a shiny material with sharp edges.

Location
The work is in the verge between two busy roads. A pedestrian and bicycle path are further away, so it is not possible to get close to the work and to walk around it. This is unfortunate because a big part of the lines so it is not visible.

Impact
The work is between a park and a large residential area. This is an environment without landmarks. The artwork fits in this area. It is an inspiration to elegance and softness. The impact had been allowed to be larger by, for example, to be a beacon.

Meaning
The artwork will is clear that to overcome gravity. The fact that there may occur beauty out of the earth. The work is called a loop-shaped object. This name is neutral for an artwork that caresses the eye. The work is I feel humble; it could have been more established. Then it could refer to a flower.

Compared with other works
The artwork is elegant, but not as a work of Jan de Baat (Amsterdam, see picture 1, more information). This work also has a wealth of meaning: it is a tribute to our liberators. In many ways the work is similar to Skygate Robert Barr (San Francisco, see picture 2, more information). This work, however, is rougher finish. The line is not always in tension. The work refers to the wind, the sails, the waves and thus to the underlying port.
The work is hardly comparable to Pyramid of Josef Erben (Berlin, picture 3, more information). More of the power, the self esteem and the spaciousness had been allowed to have the bow-shaped object.
Another work with additional qualities The Arch of Lon Pennock (Amsterdam, see picture 4, more details). This work welcome, is a recognition did point but misses the subtlety of the Loop.
at at site
at at site
at at site
at at site
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Nic Jonk, Sirene, meer informatie.

www.artatsite.com:
Sirene is een goede titel; het beeld is aanlokkelijk en drukt vrouwelijke kracht uit.
Van een afstand zien we ronde vormen, benen, een staart als van een zeemeermin, misschien een vlag en bladvormen. Van dichtbij zien we in het ronde gezichtje een aanduiding van een mond. We zien een aantrekkelijke vrouw met geabstraheerde organische speelse vormen die in ronde bewegingen in elkaar overgaan. Qua vormen denk ik aan Henry Moore (Reclining Figure, zie picture 1, click voor details) en Joan Miro (Moonbird, zie picture 2, click voor details), beiden te zien in New York; organische, geabrastraheerde menselijke of mythische vormen.
Qua betekenis zijn de werken van Jonk, Moore en Miro ook aan elkaar verwant ook al zijn er accentverschillen. Jonk's beelden zijn gracieuze, volumpteuze en krachtige mens- en dierfiguren met vaak een mythologisch thema. Moonbird van Miro verwijst naar de maan, het vrouwelijke principe en het aardse. Moore verwijst naar been, bot, steen en spelonken of verwijst misschien naar het landschap waar Moore is opgegroeid.
Het werk staat bij de brandweer. Ook daarom is Sirene een goede titel maar dan om een geheel andere reden.

Translation
Siren is a good title; the image is attractive and feminine power.
From a distance we see round shapes, legs, a tail like a mermaid, maybe a flag and leaf shapes. See up close we in the round little face an indication of a mouth. We see an attractive woman with abstracted organic shapes moving in cicles playful into one another. The forms remind me of Henry Moore (Reclining Figure, see picture 1, click voor details) and Joan Miro (Moonbird, see picture 2, click for details), both in New York; organic, abstract human or mythical forms.
The meaning of the works by Jonk, Moore and Miro are also related to each other even though there are differences in emphasis. Jonk's images are graceful, volumpteuze and powerful human and animal figures, often with a mythological theme. Moonbird by Miro refers to the Moon, the feminine principle and the earthly. Moore refers to bone, stone and cave or referring to the landscape where Moore grew up.
The work is located in front of the fire service. That is also why Siren is a good title but then because of another reason.

at at site
at at site
Picture 1
Picture 2
Herman Makkink, Vlindermolen, meer informatie.

ww.artatsite.com:
Vorm
Het kunstwerk is van alles tegelijk: een molen, een tol, een konijn.

Materiaal
Het rieten dak en het metselwerk zijn perfect uitgevoerd maar het zink lijkt slordig zonder duidelijk plan gemaakt. De schacht is kaarsrecht en toch staat het geheel scheef. De materialen zijn natuurlijk en tactiel.

Locatie
Het kunstwerk staat op een rotonde. Vriend en vijand kunnen er niet omheen. Figuurlijk omdat het werk aandacht trekt en letterlijk omdat de rotonde een van de weinige toegang biedt tot de wijk. Het werk is zo eigenaardig dat de meningen erover waarschijnlijk sterk verdeeld zijn.

Impact
De impact is voor iedereen en bij elke ontmoeting weer anders.

Betekenis
Een goed kunstwerk brengt een emotie en een betekenis over, die relevant is in de context. Dit is precies wat het werk doet. Bij vertrek of thuiskomst is het vaak fijn om op ideeën gebracht te worden danwel de zinnen te verzetten. Probleem is alleen dat dit niet door iedereen herkend wordt door de vele betekenissen.

Vergelijking met andere werken
Het kunstwerk Steckenpferd träumt mit dem Regenbogen van Ruediger Jan Roehl (Berlijn, foto 1, meer informatie) is duidelijker leesbaar en in alle opzichten een grap.
Het kunstwerk Seventy Two Silent Propagations van Youngho Kim (Shanghai, foto 2, meer informatie) is net als de Vlindermolen een uitzonderlijk kunstwerk: grappig en raadselachtig.
Het kunstwerk Bird of Paradise van Dina Merhav (Shanghai, foto 3, meer informatie) is evenals de Vlindermolen een bijzonder herkenningspunt: groot met luchtige betekenissen.
Het werk Klingende Blume van Achim Kühn (Berlijn, foto 4, meer informatie) is een voorbeeld van een soort welkomsgebaar zoals je die vaak ziet; groot en dan ofwel sympatiek ofwel ernstig.

Translation
www.artatsite.com:
Shape
The artwork is everything at once: a mill, a spinning top, a rabbit.

Material
The thatched roof and masonry are perfectly executed but zinc seems sloppy made without clear plans. The shaft is straight and yet it is completely skewed. The materials are natural and tactile.

Location
The sculpture stands on a roundabout. Friend and foe can not avoid it. Figuratively, because the work attracts attention and literally because the roundabout is one of the few access to the district. The work is so peculiar that opinions about it are probably strongly divided.

Impact
The impact is different for everyone and on every visit.

Meaning
A good work of art evokes emotion and a significance that is relevant in the context. This is exactly what the work does. When leaving or returning home, it is often good to be inspired by new ideas or become out of focus. The problem is that this is not recognized by everyone because of an overdose of meanings.

Compared with other works
The artwork Steckenpferd träumt mit dem Regenbogen by Ruediger Jan Roehl (Berlin, picture 1, more information) is clearly readable and a joke altogether.
The artwork Seventy Two Silent propagations by Youngho Kim (Shanghai, picture 2, more information) is just like the Butterfly Mill an exceptional work: funny and puzzling.
The artwork Bird of Paradise by Dina Merhav (Shanghai, picture 3, more information) is, like the Butterfly Mill a special landmark: large and flighty meanings.
The work Klingende Blume Achim Kühn (Berlin, photo 4, more information) is an common example of a kindly gesture of welcome; big and then either sympathetic or serious.
at at site
at at site
at at site
at at site
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Theresia van der Pant, Wilhelmina van Oranje Nassau, meer informatie.

www.artatsite.com:
Vorm
De levendigheid, stijl en harmonie blijkt uit alles tussen de vrouwelijke ruiter en het paard.
De holling in de rug van de vrouw gaat via het hoofd over in een parmantig hoedje. Terwijl ze enigszins naar links neigt, haar rok links van het paard heeft en haar linkerhand optilt, om met de teugels losjes contact te houden met het paard.
Het paard kijkt juist naar rechts. Heeft zowel het rechter voor- als achterbeen naar voren. De rechte rug worden beeindigt met parmantige oren en staart.

Materiaal
Het donkere brons maakt dat het beeld vooral een silhouet lijkt.

Locatie
Het kunstwerk wordt omringt door verkeer, trams, voetgangers, fietsers, een terras.

Impact
Het beeld lijkt niet Amsterdams, de stad die vaak wordt geassocieerd met burgers, losheid en uitgaan. Daarom is het beeld opvallend. Dit is nog een reden waarom het kunstwerk bijzonder is.

Translation
www.artatsite.com:
Shape
The vibrancy, style and harmony is evident for everything between the female rider and the horse. The sinus-form of the back of the woman goes along the head to a perky hat. As she leans slightly to the left, her skirt on the leftside of the horse, in her lifted lefthand she holds loosely contact with the horse by the reins.
The horse looks a little to the right and moves both the right fore and hind left leg forward. The straight back is terminated with perky ears and tail.

Material
Dark bronze makes the picture seems like a silhouette.

Location
The artwork is surrounded by traffic, trams, pedestrians, cyclists, terrace.

Impact
The image does not seem typical Amsterdam, the city that is often associated with citizens, looseness and entertainment. That's another reason why the statue is remarkable.
Willem Reijers, Phoenix, meer informatie.

www.artatsite.com:
Vorm
Aan dit kleine beeld loop je makkelijk voorbij. Maar wat blijkt; dit is een parmantige vogel met karakter gezien de ogen en de hakende snavel.

Materiaal
Het beeld is bonkig en heeft een ruw oppervlakte. De Phoenix en de sokkel lopen in elkaar over. De bonken klei in de sokkel komen terug in de klauwen, het lijf en ook wat misschien vleugels zijn.

Locatie
Het beeld kijkt uit op een terras. Zittend op het terras kun je contact met het beeld maken en in de ogen kijken.

Impact
De locatie is goed gekozen voor dit sterke beeld. Het beeld is te klein (of staat te hoog) om invloed te hebben op de sociale omgeving. De beeldtaal is te specifiek om herkenbaar te zijn voor niet-klassiek geschoolde mensen. Betekenis
Een Phoenix herrijst uit het as. Bedoeld is Nederland die hersteld na WOII.
De kunstenaar heeft een ingewikkeld sociaal proces treffend uitgedrukt.

Translation
www.artatsite.com:
Shape
This small statue can easily be walked by. But what is the case? This is a perky bird with character and with burning eyes and a hooked beak.

Material
The material is chunky and has a rough surface. The Phoenix and the base blend together. The chunks of clay into the base come back in the claws, body and perhaps his wings.

Location
The image looks out onto a terrace. Sitting on the terrace you can make contact with the artwork and look into the eyes.

Impact
The location is well chosen for this strong work of art. The statue is too small (or is placed too high) to influence the social environment. The imagery is too specific to be recognized for non-classically trained people.

Meaning
A phoenix is rising from the ashes. Meaning The Netherlands recovered after WWII.
The artist has aptly expressed a complex social process.
Anneke de Witte, Islanded, meer informatie.

www.artatsite.com:
Vorm
Ruwe gebogen vormen komen bij elkaar. Dit roept een beeld van gezamenlijkheid en beschutting op. Op deze gebogen vormen ligt een witte massa. Dit lijkt een ijsklomp en dit doet mij denken aan zuiverheid, natuurlijkheid. De titel suggereert de vorming van een eiland.

Materiaal
Het materiaal (brons en keramiek) is stevig en natuurlijk.

Locatie
Het kunstwerk staat aan een haven. Zou het beeld misschien van ver komen?
Mooi is om onder het beeld door te lopen en om de beschutting van de natuurlijke vormen te voelen.

Betekenis
Het standbeeld brengt een nieuwe dimensie in, in een haven, dat een functionele ruimte is.

Translation
www.artatsite.com:
Shape
Rough curved shapes come together. This evokes a sense of togetherness and shelter. On top of this bent form is a white mass. This seems like a lump of ice and hails me to purity, naturalness. The title suggests the formation of an island.

Material
The material (bronze and ceramics) is firm and natural.

Location
The sculpture stands along side a port. Would the image may come from afar?
It’s nice to walk underneath the artwork and to feel the shelter of the natural forms.

Meaning
The statue brings a new dimension in a port, which is a functional space.
Jan Wolkers, Nooit Meer Auschwitz, meer informatie.

www.artatsite.com:
Vorm
Het kunstwerk is opgebouwd uit glazen platen die doen denken aan grafstenen. Het glas weerkaatst de lucht, het licht, het donker en de schaduw. Een monumentale, sterke en hoopgevende tekst staat op het staande paneel.

Materiaal
Het materiaal is kwetsbaar. De vorm en het materiaal spreekt tot de verbeelding, veelzeggend en toch ook steeds opnieuw betekenisvol.

Locatie
Het kunstwerk ligt in een park in het centrum van de stad, langs een wandelroute, naast bankjes etc.
Op het staande vlak liggen soms kiezels waaruit blijkt dat Joden hun lieve doden hebben herdacht (het is een Joods gebruik om ter nagedachtenis kiezels op een grafsteen te leggen).

Impact
Het monument is een van de meest sprekende kunstwerken die hoop geven in het onbeschrijfelijke drama dat in Auschwitz heeft plaats gevonden.

Betekenis
Het kunstwerk communiceert met de stad en haar bezoekers. De boodschap is helder en het beeld vraagt om dichterbij te komen. Het Wertheimpark heeft er een bewoner bij die de plek nog belangrijker heeft gemaakt.

Vergelijking met andere werken
Meditation gegen das Schweigen, Sylvia Fohrer (Berlijn, zie picture 1, meer informatie) is moeilijker te begrijpen, raadselachtiger.
Ansgar Nierhoff’s Die Bastion (Berlijn, zie picture 1, meer informatie) heeft een vergelijkbare vorm. Het verschil is de enorme zwaarte van het werk. Het is de vraag of het werk de bezoekers een vergelijkbare troost geeft.
Het monument van Dani Karavan voor Roma en Sinti (Berlijn, zie picture 3, meer informatie) dwingt net als Wolkers respect af en nodigt uit om samen te herdenken en te overdenken.

Translation
www.artatsite.com:
Shape
The artwork is made up of glass panels, with an associates with tombstones. The glass reflects the sky, the light, the darkness and the shadow. A monumental, strong and hopeful text is on the standing panel; never again Auschwitz.

Material
The material is fragile. The shape and the material appeals to the imagination, it’s revealing and meaningful on every occasion.

Location
The artwork is located in a park in the center of town, along a hiking path next to benches etc. In the artwork you can sometimes find pebbles showing that Jews have commemorated their dear dead (it is a Jewish custom to put pebbles in memory of them on a headstone).

Impact
The monument is one of the most striking works of art that give hope in the unspeakable tragedy that took place in Auschwitz.

Meaning
The artwork communicates with the city and its visitors. The message is clear and the artwork invited to come closer. Wertheimpark has become even more important by this resident.

Compared with other works
Meditation gegen das Schweigen by Sylvia Fohrer (Berlin, picture 1, more information) is more difficult to understand, puzzling.
Ansgar Nierhoff’s Die Bastion (Berlin, pictures 2, more information) has a similar shape. The difference is the massiveniss of the work. The question is whether the work gives the visitor a similar consolation.
The monument Dani Karavan for Roma and Sinti (Berlin, picture 3, more information) gives respect and invites you to commemorate together and ponder, like Jan Wolkers does.
at at site
at at site
at at site
Picture 1
Picture 2
Picture 3